Økonomi IL Bryn

Økonomi IL Bryn

  ØKONOMISK STYRINGSDOKUMENT 

Styret skal ha en valgt kasserer/regnskapsfører,som betaler regninger og fakturerer ut, utestående IL BRYN . Skal føre regnskap for regnskapsåret som går 01.01 til 31.12.Regnskap skal leveres inn til revisorer for revisjon,og være klart til årsmøte ,utgangen av Januar.
Kasserer og daglig leder har ansvaret for betalingskort knyttet opp mot klubbens forbrukskonto.

 

1.BUDSJETT.

2.MEDLEMSKONTIGENT.

3.ALLE INNKJØP/INVESTERING SKAL GJØRES AV DE MED DEN FUNKSJONEN SOM ER BESKREVET I DETTE DOKUMENT.

4.UTGIFTER SPILLERGRUPPENE.

5.BETALING AV CUPER.

6.BETALING AV DOMMERE.

7.TRENERAVTALER.

8.KIOSKDRIFT.

9.BILLETTSALG.

  

1.BUDSJETT

Styret med økonomiansvarlig skal lage til et budsjett basert på fjorårets resultat og estimerte inntekter/kostnader på følgende år. Forslag til budsjett blir godkjent på første styremøte etter årsmøte.

-Ekstraordinære investeringer må legges inn i budsjett.

-Budsjett følges opp ved kvart styremøte gjennom året, for å kunne justere bruken av midler gjennom året.

-Regnskapet må til kvar tid være oppdatert for å kunne ha kontroll, 

 

2.MEDLEMSKONTIGENT (Årsmøtevedtak)

-Aktiv voksen fra og med 16år        800,-

(deltar på trening og konkurranser)

-Aktivbarn til og med 15år               500,-

-Støttemedlem-uansett alder             200,-

-Familiekontingent                           1500,-

 

3.INNKJØP OG INNVESTERINGER 

Alle innkjøp skal tilstrebes og kjøpes hos våre sponsorer når dette er mulig, når dette ikke på fører oss ekstra kostnader, og de har de nødvendige varene.

Innkjøp av forbruksmateriell/utstyr.

Følgende funksjoner i klubben har lov til å gjøre enkeltkjøp til sine respektive oppgaver etter styrebehandling i klubben.

-Kioskansvarlig, innkjøp av varer til kiosk.

-Daglig leder, relevante forbruksmateriale og utstyr, nødvendige matriell for drift av klubben.

-Leder anlegg, relevante forbruksmateriale og utstyr

-Innkjøp opptil kr.5 000:

Følgende funksjoner i klubben har fullmakt til å godkjenne enkeltkjøp til klubben, dersom det er formåls tjenelig for klubben at disse kjøp blir utført uten styrebehandling.Da skal styret orienteres i etterkant.

Investeringer utover kr.500 000

-All innkjøp/investeringer over kr.500 000,- skal godkjennes av årsmøte

 

 

4. UTGIFTER SPILLERGRUPENE

-Da IL BRYN er basert på dugnad, er ALLE våre aktiviteter basert på dugnad fra alle medlemmer.

-All kjøring til trening og kamper faller inn under dette,derfor er det viktig at fordelingen av kjøring til kamp/cuper blir godt fordelt utover spillergruppen/foreldregruppene.

-IL BRYN dekker alle lagpåmeldingene til kretsen i forbindelse med seriespill Nordmøre og Romsdal fotball krets.

-IL BRYN betaler all forsikring for lag,og spillere som har betalt medlemskap i klubben.

-Utvidede forsikring tegnes av den enkelte spillere.

-IL BRYN holder spillerne med spilledrakter påført de sponsorlogoer som klubben har avtale med.

-IL BRYN har avtale på vasking av drakter (senior)

-IL BRYN har fergekort som kun skal dekke nødvendige biler og spillere, vi dekker å utgifter ved bompenger.

 

5.UTGIFTER CUPER

-IL BRYN dekker lagpåmeldinger til cuper for alle lag(tre cuper pr lag), kostnader utover det dekkes av spillergruppen/foreldre.

-Vist lagene skal på mer en tre cuper i løpet av et år, så skal dette løftes opp til styret for godtjening.

 

6. BETALING AV DOMMERE

-IL BRYN dekker alle dommerutgifter i forbindelse med seriespill og cuper

-Dommer regninger skal leveres kasserer for betaling.

-Honorar klubbdommer ligger fast inne på klubbdommer regning.

 

7. TRENERAVTALER

-Da klubben ikke lønner trenere,så er avtalene basert på utgiftsdekning.

-Klubben kan da betale ut for dokumenterte utgifter,kjøring-telefon ihht avtale som er godkjent av styret.

 

8. KIOSKDRIFT

-Kioskdriften skal ha en ansvarlig person.

-Ansvarlig kioskdrift har innkjøpsrett ihht punkt.2

-Ansvarlig skal føre de nødvendige bilag,etter hver åpen kiosk.Som skal signeres av 2 personer 

-Bilag skal oppevares i perm for kioskansvarlig

 

9. BILLETTSALG 

-Det skal være en ansvarlig for billettsalg på kamper/arrangementer med billettsalg.

-Skal gjennomføres på dugnad,etter styrets retningslinjer.

-Det skal føres bilag for hvert arrangement,som signeres av 2 personer.

-Bilag skal oppevares i perm for billett ansvarlig og leveres inn til kasserer i lag med overskytende beløp etter arrangement.

Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web