Sportsplan for IL Bryn

Sportsplan for Idrettslaget Bryn

SPORTSPLAN FOR
IL BRYN
Bryn Logo 
 
 
 
 

Utviklingsplan

 

Denne planen skal være et verktøy for å:

Gi et tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og

ferdighetsutvikling

- Gi et helhetlig tilbud fra år til år uavhengig av hvem som

utgjør støtteapparatet rundt det enkelte lag.

- Gjøre det attraktivt å være trener i Bryn, hvor vi kan

tilby et godt støtteapparat og faglig utvikling.

 

 

Bryn IL sin filosofi:

” I Bryn skal spillerne oppleve et trygt og godt miljø, med

systematisk læring og utfordringer uansett alder”.

 

eller

 

I Bryn skal alle trives og få utfordringer som er tilpasset alder, modning og ferdighetsnivå.

Innholdsfortegnelse:

 

  1. Innledning
  2. Målsetning
  3. 3.       Sportslig virksomhet fordelt på de ulike aldersgrupper
  4.   

Vedlegg:

  1. Lover og regler
  2. Utdanningslan
  3. Fotball lag for Bryn sesongen 2013- 14

1. Innledning

Utviklingsplanen skal være retningsgivende for alt arbeid med barne- og ungdomsfotballen i Bryn il, og gjelder for både spillere, ledere, trenere, foreldre, styre og administrasjon i laget.

Utviklingsplanen er først og fremst et verdidokument, som bygger på det verdigrunnlag som Bryn il har , hvor følgende verdier er lagt til grunn: Artig, Utviklende, Mangfold, Respekt.

Alle som er involvert i fotballarbeidet i Bryn må i tillegg gjøre seg kjent med lover og regler

som gjelder for klubben og fotballkretsen, kretsens fotball-abc som utgis før hver sesong,

samt kampregler og spilleregler fra Norges fotballforbund.

 

2. Målsetting

I Bryn skal det være artig å drive med fotball, i et miljø preget av utvikling,

mangfold og gjensidig respekt for hverandre.

Vi har fokus på spillerens og lagets innsats og prestasjoner. Resultatet kommer som en

konsekvens av dette.

Målsettingene med ungdomsarbeidet i fotball er:

• Bryn il skal tilby alle barn og unge i alderen 6 – 18 år som ønsker det å spille fotball.

• Bryn il vil at den enkelte spiller både skal utvikle seg til å bli en god idrettsutøver og til å ta

ansvar for egen utvikling og sitt lags utvikling.

• Alle spillerne skal få en positiv klubbfølelse og kunne være stolte over at de både på og

utenfor banen representerer IIL.

• Alle barn og unge som ønsker å spille fotball er velkommen i Bryn så lenge spilleren og

dens foreldre respekterer de lover og regler som gjelder for klubben.

• Det skal gis en gjennomtenkt fotballtrening av høy kvalitet til spillere på alle nivå.

• Det kan utvikles differensierte treningstilbud tilpasset den enkelte spillers utviklingsnivå,

herunder bruk av hospitering.

• I klassene Jenter og Gutter har Bryn en sportslig ambisjon om at lagene skal være med å kjempe om seier.

• Trenere og ledere skal gis et godt utdanningstilbud, for å inspirere disse til å fortsette

arbeidet med barn og ungdom .

 

Bryn har vært et fleridrettsklubb, og det skal legges til rette for at barn og ungdom skal få

delta i de idretter de selv måtte ønske. Det skal være mulig å delta i andre idretter samtidig

som man er med på et fotballag. All aktivitet i Bryn baserer seg på frivillig innsats fra foreldre,

ledere og trenere. Et positivt engasjement fra alle parter er viktig for at klubben skal kunne gi

et best mulig tilbud til alle barn og unge som ønsker å spille fotball.

 

3. Sportslig virksomhet fordelt på de ulike aldersgrupper

 

Dette er en rammeplan, som må videreutvikles i et samarbeid mellom trenerne på de ulike

nivåene og sportslig leder i Bryn il.

 

Barnefotball 6-10 år

Bryn il har knøtte fotball, dette er fra siste barnehage år og frem til 10 år. Lagene er inndelt, og de fleste lag har to alderstrinn sammen for å få et større lag. De lag som har ønsket det

har hatt mulighet til å spille på lag i turneringer og cuper. Bryn har ikke i denne aldersbestemte gruppe rene jente/ gutte lag. Kampene foregår med lag med 5 spillere.

 

De som er trener for de lagene her er foreldre. De har ei trening pr uke. Sesongen for knøttene er ??????

Treningene foregår utendørs på kunstgressbanen eller inne i Brynhallen.

 

Det grunnleggende prinsipp er at treningene skal være preget av lek og lyst og oppleves som

gøy og stimulerende for det enkelte barn, og det skal legges vekt på øvelser som den enkelte

har mulighet til å mestre.

 

 

Ungdomsfotball 11 – 18 år

 

Også i ungdomsfotballen er aktiviteten i hovedsak styrt av foreldre, som tar på seg trener- og

lederoppgavene på frivillig basis. Bryn vil arbeide for å finne trenere i de tilfeller

hvor det ikke er mulig å få foreldre til å stille opp.

 

Lillegutter/lillejenter 11 – 12 år

I denne klassen spilles det 7’er fotball, og inndelingen i lag og treningsgrupper bør så langt

som mulig følge klasseinndelingen på skolene. Det bør være minimum 12 spillere pr lag.

Treningene foregår 1-2 ganger pr uke, hovedsakelig utendørs og i Brynhallen.

 

På treningene skal det legges stor vekt på å utvikle den enkelte spillers tekniske ferdigheter. I

denne alderen er evnen til innlæring av nye ferdigheter aller størst. I tillegg skal det legges

vekt på allsidig trening med sikte på utvikling av motoriske ferdigheter og hurtighet.

Treningene må legges opp slik at den enkelte spiller får mest mulig ballkontakt og får trening

i fotballens viktigste og morsomste aspekt; å score mål. Både på trening og i kamper skal alle spillerne få mulighet til å prøve seg i ulike posisjoner på banen.

 

Smågutter/småjenter 13 – 14 år

I denne klassen kan en starte med å spille 11’er fotballen for første gang. Det bør være 16-18 spillere på hvert lag. Bryn har i en lengre tid kun spilt 7èr fotball, dette pga frafall i den aldersbestemte gruppen og en har ikke greid å rekruttere nye fotballspillere. Målsetningen må være at Bryn greier å beholde alle spillere og en kan stille 11èr fotball lag. Treningene foregår i hovedsak utendørs på kunstgressbanen eller inne i plasthallen. Det bør være 2-3 treninger pr. uke inkl. egentrening.

Treningene skal fortsatt ha hovedfokus på tekniske ferdigheter, men det skal også legges vekt

på samspill, med et hovedfokus på angrepsfotball.

I denne alderen oppleves ofte at mange spillere faller fra og slutter med alle former for fysisk

aktivitet. For å forhindre dette er det viktig at det skapes et godt miljø i og rundt laget, og at

spillerne får lov til å utvikle sine ferdigheter enda bedre på områder de allerede behersker. Det

å oppleve personlig mestring og suksess og at det skapes en god lagånd er viktige elementer i

denne alderen.

 

Gutter/jenter 14 – 16 år

I denne alderen vil spillerne oppleve konkurranse om plassene på laget, og dersom det er

spillere nok til det skal klubben satse på å få fram et førstelag som kan være med å kjempe om seier.

Men det skal fortsatt være fokus på å gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker å være med å spille fotball. Treningene foregår utendørs på kunstgressbanen og i plasthallen. Det trenes 3-5 ganger pr uke, avhengig av lagenes ambisjonsnivå. Egentrening er viktig og er innberegnet i treningstiden.

På dette nivået skal det legges større vekt på samspill og kollektiv samhandling i laget. Det

skal skapes forståelse for rollen til den enkelte spiller på laget, og hver spiller skal være i

stand til å beherske spill i flere posisjoner.

I tillegg til at det nå legges større vekt på utvikling av de taktiske ferdigheter, skal det fortsatt

legges vekt på teknikk og fysikk hos den enkelte spiller.

I de senere år har ikke Bryn stilt rent 15-16 år lag. En har måtte låne spillere fra andre lag under. I serien har det vært 7`er fotball, men til tider vanskelig med å få på plass lag til kamper.

 

Junior 16 – 18 år

Det har hittil blitt stilt juniorlag kun i gutteklassen, og dette har vært organisert som en del av

Fotball Herrer.

Det er behov for et særskilt fokus på de spillere som påtar seg rollen som keeper i laget. Det

kan ofte være vanskelig å gi disse et godt nok treningstilbud på de ordinære treningene.

Spillerne er det viktigste leddet i klubben, og det finnes regler og retningslinjer som spillerne

må følge. Med økt alder følger også økt ansvar.

 

 

4. Spillerinnsats

Spillerne er det viktigste leddet i klubben, og det finnes regler og retningslinjer som spillerne

må følge. Med økt alder følger også økt ansvar.

Når spilleren tar på seg Bryn drakten forplikter det til at man opptrer som en

god representant for klubben. Det betyr at spilleren skal opptre på en høflig og ordentlig måte,

og tar avstand fra alle former for mobbing, rasisme og diskriminering. Bruk av rusmidler eller

tobakk er ikke akseptert av en ungdom i Bryn il.

Fair Play:

På lag mot mobbing: Vi tar avstand fra mobbing, både i fotballmiljøene og utenfor. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle.

Fargerik fotball - mot vold og rasisme: Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle.

Spill fair: Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor banen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preget av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle tilknyttet toppfotballen må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. Negativ atferd sprer signaler til alle de hundretusener som er involvert i norsk fotball.

 

 

Spillerne har et stort ansvar for sin egen utvikling. De må hele tiden gis en forståelse for hvor

de står i sin fotballmessige utvikling, og de må trenes til selv å ha en bevissthet om hva de

ønsker å oppnå med å spille fotball i Bryn il.

Spillere som ikke kan møte på trening eller kamp skal gi sin trener beskjed om dette i så god

tid på forhånd om mulig. Spilleren skal alltid møte i rett tid og i korrekt antrekk til trening og

kamper.

Alle skal trives, både på treninger, kamper og når spillergruppa ellers er samlet. Skulle det

oppstå motsetninger i ei spillergruppe, har både spillerne og de voksne lederne plikt til å ta

dette opp og forsøke å løse saken så fort som mulig.

Spilleren skal respektere ledernes bestemmelser om uttak av lag, og har ingen rett til å klage

på dette. Men spilleren har rett til å få en forklaring av treneren, som da forplikter seg til å gi

spilleren et ærlig svar.

Spilleren skal respektere avgjørelser tatt av egne ledere, dommere og ledere for andre lag selv

om dette oppleves som urettferdig. Spilleren kan diskutere dette med egen leder i ettertid.

Spillerne skal gis både sportslige og sosiale utviklingsmuligheter i Bryn il. Trenere, ledere og

foreldre bør støtte den enkelte spiller i hans/hennes utvikling. Noen vil etter hvert ønske å nå

langt innen fotballen, og skal gis muligheter til det. Andre vil kanskje ha lyst til å utdanne seg

til idrettsledere, trenere, dommere eller ivareta andre funksjoner i klubben. Dette skal IIL også

stimulere best mulig.

 

 

5. Trenerinnsats

Å være fotballtrener for barn og ungdom i Bryn il er en frivillig gjerning, og vanligvis er det

foreldre som er trenere for lag med ens egne barn helt opp til 16-årsalderen. Slik ønsker vi å

ha det også i årene som kommer.

Bryn il vil stille høye krav til de som skal trene og ledere i klubben. Vi setter krav at våre trenere skal fremstå med respektfull opptreden og som forbilder både for våre egne spillere og foreldre, for motstandere, dommere, publikum og i samfunnslivet for øvrig.

Trenerens viktigste oppgave er å planlegge og å gjennomføre treninger og kamper for laget

gjennom hele sesongen. Treneren har ansvar for den fotballfaglige utvikling av alle spillerne

på laget, og bør derfor ha løpende kontakt og dialog med sportslig leder for Bryn il. Treneren skal også påse at det ikke oppstår konflikter i spillergruppa, og sammen med

foreldrekontaktene søke å skape et så godt miljø som mulig i laget.

• Treneren skal alltid bruke Bryn`s overtrekks drakt når han/hun representerer klubben i

sportslig sammenheng.

• Treneren skal alltid hilse på dommere og motstanderlagets ledere før kamp, og takke for

kampen etter kampslutt.

• Treneren skal aldri kommentere en dommeravgjørelse under kamp, og heller ikke klage på

dommerens avgjørelser etter kampslutt, dersom det ikke foreligger et formelt grunnlag for

protest. Treneren skal også sørge for at spillerne ikke protesterer på dommernes

avgjørelser.

• Treneren skal være den siste som forlater garderoben etter kamp, og skal sørge for at

denne er ryddet

• Treneren skal instruere og korrigere spillerne med et positivt utgangspunkt, både på

trening og i kamp. Høylydt negativt fokus på enkeltspillere må aldri forekomme.

 

Bryn il vil stimulere til at de som påtar seg treneroppdrag i klubben skal gis mulighet til personlig og faglig utvikling. Klubben vil i samarbeid med fotball kretsen gjennomføre trener kurs for de som trenger dette.

 

Trenerutdanning

Trenere i barnefotballen (6-12 år) bør ha gjennomført grunnleggende Aktivitetslederkurs i

barneidrett eller Aktivitetslederkurs i barnefotball. Slike kurs arrangeres jevnlig av Nordmøre og Romsdal fotballkrets. Men enda viktigere er det at treneren på dette nivået er en

ressursperson som stiller opp for barna og skaper interesse for fotballen med å spre et positivt

engasjement og interesse. Å skape en god og positiv stemning på treninger og i kamper er

trenerens viktigste oppgave i denne alderen.

 

Trenere i ungdomsfotballen bør gjennomføre Trener 1-kurset (B-trener) som arrangeres av

Nordmøre og Romsdal fotballkrets. Kurset går over 4 samlinger.  I tillegg er det mulig å delta på én-kveldskurs eller temakurs. Trenere som har langsiktige ambisjoner innen

fotballen kan søke om å delta på Trener II-kurset (C-trener).

Lover og regler som gjelder for klubben og fotballkretsen, kretsens fotball-abc som utgis før hver sesong,

samt kampregler og spilleregler fra Norges fotballforbund.

 
Fotball leder kurs:
 
Om du er leder, styremedlem, sportslig leder, trenerkoordinator eller innehar en annen nøkkelfunksjon, vil du oppleve at lederkursene tilfører deg kompetanse som vil gjøre vervet ditt både interessant, givende, lettere og morsommere. Lederfunksjonene i klubben skal være enkle, oversiktlige og tidsriktige, slik at klubbene også i fremtiden kan drives ut fra en frivillighetskultur der det er attraktivt å ha en rolle eller et verv i klubben. Lederutdanningen er utviklet med mål om å gi fotballedere tilstrekkelig kompetanse til å legge til rette for trygghet, mestring og gode opplevelser for barn, ungdom og voksne, uansett ønsker og ambisjoner. Lederkursenes innhold vektlegger kvalitet i klubbarbeidet og helhetstanken med klubben som sjef. Fotballedere har stor innflytelse i forhold til hvordan vi jobber med å rekruttere og beholde barn og ungdom. Lederkursene vil gi deg verdifull og nødvendig kompetanse for å lykkes med dette i fotballhverdagen.

NFF Lederkurs 1 - klubbdrift
Varighet: 12 timer, 3 moduler à 4 timer. Innhold: Helhetsstyrt klubb - med klubben som sjef. - Aktivitetsutvikling - Klubbhverdagen

NFF Lederkurs 2 - klubbutvikling
Varighet: 16 timer, 4 moduler à 4 timer. Innhold: - Omdømme og stolthet. - Fotballjus. - Klubborganisering og struktur. - Sportslig ledelse og utvikling.

NFF Lederkurs 3 - klubbledelse
Varighet: 16 timer, 4 moduler à 4 timer. Innhold: - Økonomi. - Informasjon og kommunikasjon. - Lederrollen. - Konflikthåndtering.
 
 
 
De som har fotball lederkurs fra IL Bryn er:
Kurs 1: Lill- Chanett Gundersen, Jo Petter Nerlandsrem, Knut Asbjørn Hagset, David Bruun, Sonja Skutholm, Jorunn Solheim, Wenche Pedersen, Lena Viken og Marvin Helberg
Kurs 2: Jo Petter Nerlandsrem, Runi Moi, David Bruun, Lena Viken, og Sindre Pedersen.
Kurs 3: Knut Asbjørn Hagset, Jo Petter Nerlandsrem, Runi Moi, David Bruun og Lena Viken.
 
ABC-trener og laglederkurs - barnefotball
Varighet: Én kveld (4 timer). Innhold: Nyttig informasjon, forenkling og presisering av regler og retningslinjer som gjelder før, under og etter kampen. Metode: Temakvelden egner seg godt på trener/lagledermøte før seriestart. Egne kretsopplegg som gir trenere og ledere kunnskap om reglement, retningslinjer og annet som er nødvendig for å følge opp et lag rent administrativt på best mulig måte. Kurset sørger for at trenere og lagledere er motiverte, kunnskapsrike og godt rustet til sesongstart!
 
ABC-trener og laglederkurs - ungdoms- og voksenfotball
Varighet: Én kveld (4 timer). Innhold: Nyttig informasjon, forenkling og presisering av regler og retningslinjer som gjelder før, under og etter kampen. Metode: Temakvelden egner seg godt på trener/lagledermøte før seriestart. Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet av en sesong. De fleste takler man med sunn fornuft, mens noen kan være litt mer vriene å ta tak i. Kurset gir kunnskap om reglement, retningslinjer og annet som vil gjøre fotballhverdagen litt enklere for klubbens administrasjon, trenere eller lagledere. Kurset sørger for at trenere og lagledere er motiverte, kunnskapsrike og godt rustet til sesongstart! Egne kretsopplegg.

 
Barnefotballkvelden
Varighet: Én kveld (4 timer) Innhold: Verdigrunnlag, tilrettelegging og god fotballaktivitet i praksis. Metode: 1,5 time teori og 2,5 time praksis. Barnefotballkvelden – gjennomføres for alle i klubben som har verv i barnefotball. Dette er altså et kurs der trenere, lagledere, foreldre og klubbens styre kommer sammen. Kurset skal tilpasses den enkelte klubbs behov – i forkant. Å gjennomføre dette kurset er en forutsetning for alle klubber som ønsker å være gode på barnefotball. Sentrale temaer:
Verdigrunnlag og budskap * Fotball for alle * Trygghet vs. Utfordringer + Mestring = Trivsel og Utvikling * Fair play – det handler om respektHvordan skal klubben tilrettelegge for god barnefotball? * Om differensiering og jevnbyrdighet spesielt. * Om å være mestringsorientert vs. resultatorientert. * Om god kampledelse fra sidelinjen.God fotballaktivitet i praksis i forhold til alder og modning. * 6-8 år * 9-10 år * 11-12 år

 
Ungdomsfotballkvelden
Varighet: Én kveld (4 timer) Innhold: Verdigrunnlag, tilrettelegging og god fotballaktivitet i praksis. Metode: 1,5 time teori og 2,5 time praksis. Ungdomsfotballkvelden – gjennomføres for alle i klubben som har verv i ungdomsfotballen. Dette er et kurs der trenere, lagledere og klubbens styre kommer sammen. Kurset skal tilpasses den enkelte klubbs behov – i forkant. Å gjennomføre dette kurset er en forutsetning for alle klubber som ønsker å være gode på ungdomsfotball. Sentrale temaer:
Ungdomsfotballens verdigrunnlag og
budskap. * Fotball for alle. * Trygghet vs. Utfordringer + Mestring = Trivsel og Utvikling. * Fair play - det handler om respekt.
Hvordan skal klubben tilrettelegge for god ungdomsfotball? * Ungdommen: karakteristika og medbestemmelse * Fair play på og uten for banen: - På benken - på banen - på tribunen. - Dommeren som medspiller. - Det handler om å ta vare på hverandre. - Fair play-kontrakter. * Hvordan tilrettelegge for en god overgang fra barne- til ungdomsfotballen? * Hvordan tilrettelegge for de ulike løpene i ungdomsfotballen? - For de som vil trene og spille litt? - For de som ønsker og har forutsetninger for å bli fotballspillere på høyt nivå? - For de som ønsker å bli i fotballfamilien som trener, leder eller dommer? God fotballaktivitet i praksis i forhold til forutsetninger og ambisjoner
 
 
 

Klubbesøk – for mer og bedre aktivitet i klubben.
Varighet: Én kveld (4 timer) Innhold: Fokus på behov, utfordringer og veivalg for å skape mer og bedre aktivitet i klubben. Metode: Klubben kontakter fotballkretsen som tilpasser kvelden til klubbens ønsker og behov. Besøket har til hensikt å gjøre en grov kartlegging av klubbens behov og utfordringer, samt gi hensiktsmessig informasjon om klubbutvikling. Veilederen fra fotballkretsen hjelper klubben med anbefalinger om veivalg i forhold til utfordringer og forbedringspunkter. Klubben får selv definere hva de ønsker skal skje videre, og hvilke behov klubben har for hjelp og kompetanseheving.

 
Klubboppfølging – utvikling av planverk i klubben
Varighet: Én kveld (4 timer) Innhold: Fokus på utvikling av planverk i klubben. Metode: Klubben kontakter fotballkretsen som tilpasser kvelden til klubbens ønsker og behov. Utvikling av ulike planverk som f.eks.sportsplan, organisasjonsplan, klubbhåndbok, utdanningsplan og årshjul står sentralt i utvikling av klubben. Kretsene besitter bred kompetanse på området og veileder gjerne klubben på veien. Kretsen etablerer også arenaer/møteplasser for nøkkelroller i klubbene. Dette tilfører kompetanse og trygghet i klubbhverdagen.

 
Klubbutvikling – oppstart og gjennomføring av
klubbutviklingsprosess
Varighet: Én kveld (4 timer) Innhold: En startkveld for en mer omfattende klubbutviklingsprosess. Metode: Klubben kontakter fotballkretsen som tilpasser kvelden til klubbens ønsker og behov. Den første kvelden fungerer som en idémyldring der klubben får frem status i dag, hva en ønsker å bli bedre på samt hvordan en skal komme videre. Målet er en helhetsstyrt klubb - med klubben som sjef, som fører til mer og bedre aktivitet for barn og ungdom. Det er viktig at så mange som mulig i klubben er tilstede på denne kvelden, da en bred involvering gir et best mulig utgangspunkt for utvikling av klubben.

Fair play-kveld i klubben
Varighet: Én kveld (4 timer) Innhold: Det handler om raushet og respekt. Metode: Temakvelden kan arrangeres på et styremøte, trenerforum, spillermøte, ungdomskveld eller foreldremøter. Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort, det handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Det er mye som er meget bra i fotballen, men vi må likevel erkjenne at vi har forskjellige utfordringer. Hvordan skal vi håndtere følgende problemstillinger i barne- og ungdomsfotballen i klubben som handler om Fair play? Barnefotball * Vi har overengasjerte foreldre på sidelinjen som ikke klarer å sette grenser på egen oppførsel. Ungdomsfotball
* Det er for mange ungdommer som slutter å spille fotball, noen faller naturlig fra, men tallet er for stort.* Vi har klubber/trenere som blir for ambisiøse, mangel på spilletid og dårlige ”rammer” rundt lag 2, 3 og 4.* Trenerne klarer ikke å sette disiplinære grenser for spillerne, lar det gå for langt når det gjelder gule og røde kort.* Mangel på dommere, kan det knyttes opp mot dårlige opplevelser?
Voksenfotball
* Har spillergruppen på seniornivå snakket om å være gode rollemodeller?* Vi har mye å hente for eksempel i forhold til språkbruket på banen.

 
Klubben tar ansvar
Varighet: Én kveld (4 timer) Innhold: Klubbens omdømme. Metode: Temakvelden kan arrangeres på et styremøte, trenerforum, spillermøte, ungdomskveld eller foreldremøter. Klubben har ansvar for spillerne, laget, foreldre- og i forholdet til lokalsamfunnet.
Hvordan vil vi ha det hos oss? Hvilke verdier og holdninger utgjør grunnmuren vår? Hva legger klubben i visjonen ”Fotball for alle”, får alle være med? En trygg arena skapes ved at klubben har et bevisst forhold til alkohol, doping, seksuelle overgrep, rasisme, homofobi og mobbing.
Dette legger grunnlaget for rekruttering av både barn og foreldre. Gevinstene er betydelige. Internt skapes et trygt og godt klubbmiljø som er forutsetningen for god sportslig aktivitet. Utad bygges klubbens omdømme, man tar samfunns-ansvar, er stolte og det gir positive effekter i lokalbefolkningen, overfor media, offentlige instanser og ikke minst samarbeidspartnere.
 
 
Dommer kurs:
Kontaktperson; Ole Petter Kristiansen
 
Klubbdommerkurs
Varighet: Én kveld (4 timer), To kvelder (8 timer) Innhold: - Barnefotball - Ungdoms- og voksenfotball Metode: Plenumsforelesninger og gjennomgang av regelverk, samt gruppearbeid og diskusjoner Etter fylte 13 år kan man ta klubbdommerkurs. Etter gjennomført kurs vil man være kvalifisert til å dømme sjuer- og femmerkamper i egen klubb. Kurset holdes ute i klubb, men mange kretser arrangerer også kurset sentralt. I utgangspunktet er kurset delt i to (ett for barnefotball og ett for ungdoms- og voksenfotball), og disse delene kan tas samlet eller hver for seg.
Rekrutteringsdommerkurs
Varighet: Fire kvelder eller en helg (16 timer) Innhold: Gjennomgang av spillereglene for elleverfotball Metode: Plenumsforelesninger og gjennomgang av regelverk, samt gruppearbeid. Kurset avsluttes med en skriftlig teoriprøve. Kurset er for den som er over 13 år og som ønsker å dømme elleverfotball. Deltakerne får grunnleggende kunnskaper i spilleregler og retningslinjer, og blir kvalifisert til å dømme kamper i fotballkretsens regi.
 
 
 
 
Klubbdommerkurs - Barnefotball, 4 timer - klikk for mer informasjon
Velkommen til IL Bryn, Frænas stolthet, sine hjemmesider.
Nettbutikkløsning fra Uni Micro Web